• ASP.NET Core 1 – قسمت 32
ASP.NET Core 1 – قسمت 32
1395/02/08 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

در علم روز برنامه نویسی ، ماژول بندی کردن و به زبان ساده خورد کردن پروژه به بخشهای کوچکتر ، یک عامل کلیدی در به هدف رسیدن میباشد . کارهای گروهی بزرگ و احساس نیاز به Unit Testing و Design Pattern هایی مانند SOLID همگی مبتنی بر ریز ریز کردن بدنه پروژه بر بخشهای کوچکتر و استفاده هر چه بیشتر از مفاهیم OOP و قابلیتهای جدید تکنولوژیها می باشد .

  • موارد یافته شده : 1