تمامی قسمت های آموزش عملی یک پروژه ASP.NET MVC5 از ابتدا تا انتها
سیستم ویدئو کلوپ
 
قسمت های این مجموعه بتدریج اضافه خواهد شد :
 
 
1- آموزش پروژه عملی MVC ، سیستم ویدئو کلوپ - بخش اول 
 
 
 
4- آموزش پروژه عملی MVC ، سیستم ویدئو کلوپ - بخش چهارم
 
5- آموزش پروژه عملی MVC ، سیستم ویدئو کلوپ - بخش پنجم
 
6- آموزش پروژه عملی MVC ، سیستم ویدئو کلوپ - بخش ششم
 
7- آموزش پروژه عملی MVC ، سیستم ویدئو کلوپ - بخش هفتم
 
8- آموزش پروژه عملی MVC ، سیستم ویدئو کلوپ - بخش هشتم
 
9- آموزش پروژه عملی MVC ، سیستم ویدئو کلوپ - بخش نهم